Jak skutecznie dochodzić alimentów?

Skuteczne dochodzenie alimentów krok po kroku

Kwestia roszczeń alimentacyjnych jest niezwykle szeroka, stąd nie jest możliwe zwięzłe przedstawieniu wszystkich zagadnień w ramach jednego artykułu. Poniżej znalazły się zatem najważniejsze informacje dla osób dochodzących alimentów na rzecz dzieci (zarówno małoletnich, jak i tych które osiągnęły już pełnoletność).

W pierwszej kolejności omówić należy najbardziej powszechną sytuację, tj. dochodzenie roszczeń alimentacyjnych na małoletnie dziecko. Takie alimenty mogą zostać zasądzone w wyroku wydanym w sprawie alimentacyjnej, bądź w orzeczeniu rozwodowym lub separacyjnym. Sądy orzekają także o obowiązku alimentacyjnym na rzecz małoletnich dzieci w wyrokach ustalających ojcostwo oraz unieważniających małżeństwo.

W sprawie alimentacyjnej małoletnie dziecko reprezentuje najczęściej przedstawiciel ustawowy, a więc ojciec lub matka. Zdarzyć się może również, że w imieniu dziecka występuje rodzina zastępcza bądź placówka opiekuńczo-wychowawcza, niemniej są to sytuacje rzadziej spotykane.

W tym miejscu dodać należy, że możliwe jest także dochodzenie roszczeń alimentacyjnych przez dziecko pełnoletnie. Zgodnie z art. 133 § 1 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Często strony występujące z roszczeniem alimentacyjnym mają problem z ustaleniem w pozwie kwoty, której będą dochodzić w postępowaniu sądowym. Trzeba pamiętać, że wysokość tej kwoty zależy od kilku czynników, wśród których wyróżniamy usprawiedliwione potrzeby uprawnionego (w tym przypadku dziecka) oraz możliwości zarobkowe i majątkowe pozwanego (a więc osoby zobowiązanej do płacenia alimentów). Istotne jest to, że sądy orzekając w sprawach dotyczących alimentów na rzecz małoletnich dzieci biorą pod uwagę także osobiste starania każdego z rodziców o utrzymanie i wychowanie dziecka. Starania te dotyczyć będą zatem zarówno rodzica, z którym dziecko zamieszkuje (a więc najczęściej tego, który reprezentuje małoletniego powoda w sądzie), jak również rodzica, z którym dziecko nie zamieszkuje na stałe.

Klienci pytają niejednokrotnie czy otrzymywane przez rodzica świadczenie 500 plus wpływa na wysokość alimentów. Pobieranie tego świadczenia, wbrew przekonaniu wielu zobowiązanych z tytułu alimentacji, nie wpływa na zakres ich obowiązku alimentacyjnego.

Końcowo chciałbym zwrócić Państwu uwagę na kilka kwestii praktycznych niezbędnych przy prawidłowym formułowaniu pozwu o alimenty. Jeżeli występujemy z roszczeniem samodzielnym w sprawie alimentacyjnej, pozew co do zasady kierujemy do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej, czyli w tym przypadku małoletniego dziecka. Sąd rejonowy jest właściwy rzeczowo bez względu na to jaka jest wartość przedmiotu sporu (tj. bez względu na to w jakiej kwocie dochodzimy alimentów).

Do pozwu, oprócz załączników dokumentujących usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, musimy załączyć także odpis skróconego aktu urodzenia dziecka. Owe usprawiedliwione potrzeby dziecka wykazujemy m.in. fakturami, dokumentującymi zakup niezbędnych rzeczy na rzecz małoletniego. Nie jest to oczywiście zamknięta lista załączników, które do pozwu warto dołączyć. Każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia, stąd nie ma z góry określonego schematu pozwu, jak i załączników, które musimy złożyć wraz z pismem inicjującym postępowanie w sprawie alimentacyjnej.

Pozew o alimenty nie podlega opłacie sądowej. W pozwie warto zamieścić wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania. W przypadku, gdy sąd uwzględni wniosek pozwoli to na otrzymywanie alimentów od pozwanego często na długo przed wydaniem wyroku w sprawie.

Jeśli zamierzają Państwo wystąpić do sądu z pozwem o alimenty, warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, by prawidłowo sformułować roszczenie i uzyskać jak największe świadczenie na rzecz dziecka.

 Zapraszam do kontaktu, Adwokat Tomasz Skowron

 

Phishing, vishing, spoofing czyli uwaga na oszustów internetowych

Phishing, vishing, spoofing czyli uwaga na oszustów internetowych   Phishing   Phishing jest jedną z form fałszerstwa komputerowego. Wskazana metoda oszustwa polega...

Stwierdzenie nabycia spadku

Jedną z najpowszechniejszych kategorii spraw rozpoznawanych przez sądy cywilne są sprawy spadkowe, z którymi niemal każdy na pewnym etapie będzie miał...

Nowy taryfikator punktów karnych za wykroczenia drogowe

Nowy taryfikator punktów karnych za wykroczenia drogowe Od 17 września 2022 roku obowiązuje nowy taryfikator punktów karnych za wykroczenia drogowe, który stanowi załącznik do...

Tymczasowo aresztowany – wniosek o umożliwienie kontaktu telefonicznego

Tymczasowo aresztowany ma prawo wnioskować (osobiście bądź przez obrońcę) o wyrażenie przez prokuraturę lub sąd (w zależności od tego...