Tymczasowo aresztowany – wniosek o umożliwienie kontaktu telefonicznego

Złożenie wniosku o umożliwienie kontaktu telefonicznego

Tymczasowo aresztowany ma prawo wnioskować (osobiście bądź przez obrońcę) o wyrażenie przez prokuraturę lub sąd (w zależności od tego do dyspozycji, którego organu tymczasowo aresztowany pozostaje) zgody na kontakt telefoniczny z obrońcą oraz osobami najbliższymi. W treści wniosku należy wskazać dane osoby, z którą osadzony miałby uzyskać kontakt telefoniczny (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, numer telefonu).

Zażalenie na odmowę umożliwienia kontaktu telefonicznego

W przypadku odmowy umożliwienia kontaktu telefonicznego z osobą najbliższą, tymczasowo aresztowany bądź jego obrońca może zaskarżyć taką odmowę, składając zażalenie w terminie siedmiu dni od otrzymania decyzji odmownej. W zależności od tego kto wydał zaskarżone zarządzenie, zażalenie kierowane jest albo do prokuratora nadrzędnego albo do właściwego sądu.

Zgodnie z aktualnym orzecznictwem, prawa do wniesienia zażalenia na zarządzenie o odmowie zgody kontakt telefoniczny nie ma osoba najbliższa tymczasowo aresztowanego.

Organ dysponujący nie może co do zasady odmówić zgody na kontakt osadzonego z obrońcą, gdyż wówczas stanowiłoby to naruszenie prawa do obrony. Prawo osoby, przeciwko której toczy się postępowanie karne (włączając tymczasowo aresztowanego), do korzystania z pomocy obrońcy, również w zakresie swobodnych z nim kontaktów, ma swoje umocowanie konstytucyjne w art. 42 ust. 2 Konstytucji RP. Wykonywanie obrony wymaga porozumiewania się z osobą tymczasowo aresztowaną nie tylko w sposób bezpośredni w postaci widzeń. Istotne są także kontakty pośrednie z obrońcą, w tym możliwość przeprowadzania z nim rozmów telefonicznych przez osadzonego.

Zasady wykonywania połączeń telefonicznych przez tymczasowo aresztowanego

Zasady wykonywania połączeń przez tymczasowo aresztowanego określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania.

Tymczasowo aresztowany, w odniesieniu do którego wydano zgodę na kontakt telefoniczny z osobami trzecimi, może co do zasady skorzystać z samoinkasującego aparatu telefonicznego jeden raz w ciągu dnia. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zezwolić tymczasowo aresztowanemu na przeprowadzenie dodatkowej rozmowy.

Realizacja rozmów telefonicznych następuje w kolejności zgłoszeń. W pierwszej kolejności zapewnia się dostęp do aparatu telefonicznego tymczasowo aresztowanym zgłaszającym potrzebę porozumienia się z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym.

Administracja aresztu śledczego kontroluje czy tymczasowo aresztowany połączył się z numerem telefonu wskazanym w zarządzeniu o zgodzie na korzystanie z aparatu telefonicznego przez tymczasowo aresztowanego. Właściwy funkcjonariusz Służby Więziennej weryfikuje czy połączenie uzyskano z osobą podającą się za osobę wskazaną w tym zarządzeniu. W praktyce funkcjonariusz Służby Więziennej wybiera numer, identyfikuje osobę, która odbiera połączenie i dopiero wówczas przekazuje słuchawkę telefonu tymczasowo aresztowanemu.

Czas korzystania z samoinkasującego aparatu telefonicznego jednorazowo nie może przekraczać pięć minut. Porządek wewnętrzny aresztu śledczego może przewidywać dłuższy czas korzystania z aparatu telefonicznego. Wskazane ograniczenie czasowe nie dotyczą kontaktów tymczasowo aresztowanego z obrońcą, z którym osadzony może prowadzić dłuższą rozmowę.

W przypadku, gdy osoba tymczasowo aresztowana otrzyma zgodę na wykonywanie połączeń telefonicznych, a nie ma żadnych środków pieniężnych by wykonać połączenie na swój koszt, może je wykonać na koszt rozmówcy. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zezwolić tymczasowo aresztowanemu na skorzystanie z aparatu telefonicznego na koszt aresztu śledczego.

 

Phishing, vishing, spoofing czyli uwaga na oszustów internetowych

Phishing, vishing, spoofing czyli uwaga na oszustów internetowych   Phishing   Phishing jest jedną z form fałszerstwa komputerowego. Wskazana metoda oszustwa polega...

Stwierdzenie nabycia spadku

Jedną z najpowszechniejszych kategorii spraw rozpoznawanych przez sądy cywilne są sprawy spadkowe, z którymi niemal każdy na pewnym etapie będzie miał...

Jak skutecznie dochodzić alimentów?

Skuteczne dochodzenie alimentów krok po kroku Kwestia roszczeń alimentacyjnych jest niezwykle szeroka, stąd nie jest możliwe zwięzłe przedstawieniu wszystkich zagadnień w ramach...

Nowy taryfikator punktów karnych za wykroczenia drogowe

Nowy taryfikator punktów karnych za wykroczenia drogowe Od 17 września 2022 roku obowiązuje nowy taryfikator punktów karnych za wykroczenia drogowe, który stanowi załącznik do...